Zorg voor het landschap

Landschapsbeheer Groningen maakt zich sterk voor behoud en ontwikkeling van het streekeigen cultuurlandschap. We zetten ons in voor haar schoonheid, de grote variëteit aan planten en dieren en de rijke cultuurhistorie.

Projecten

Aan de slag voor de wilde bij

Bijen zijn een onmisbare schakel in het ecosysteem. In Nederland leven 358 soorten wilde bijen, maar de helft van deze soorten is bedreigd. Dat is ernstig omdat bijen een onmisbare schakel zijn in het systeem van de verschillende organismen. Ook zijn ze erg belangrijk zijn voor onze voedselvoorziening. 80% van onze eetbare gewassen is namelijk afhankelijk van bestuiving door bijen en andere insecten. Wij hebben op dit moment 3 projecten lopen voor de wilde bij.

B(l)oeiende bosranden

Het project B(l)oeiende bosranden is een mooi voorbeeld van wat dorpsbewoners zelf voor de biodiversiteit kunnen betekenen. In de dorpen die deelnemen wordt een groencommissie in het leven geroepen die samen met de eigenaar van een dorpsbosje (Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten of de gemeente) en Landschapsbeheer Groningen een plan opstelt voor ecologisch beheer van de bosrand. Het project leidt tot soortenrijke mantelzomen. Deze trekken meer insecten aan die voedsel zijn voor talloze diersoorten, en bieden als bloeiend bosrand een grote belevingswaarde voor de inwoners van het dorp zelf. Ook…

Ruimte voor de ringslang

Met het project Ruimte voor de ringslang in Groningen willen we de vestiging van de ringslang in Groningen op weg helpen. Op een relatief eenvoudige wijze kunnen bestaande populaties worden versterkt en kan de uitbreiding en verspreiding naar de provincie Groningen worden bevorderd. De belangrijkste uitvoeringsmaatregelen bestaan uit de aanleg van broedhopen, poelen en natuurvriendelijke oevers op kansrijke locaties.

Natuurrijke slaperdijken Groningen

Slaperdijken oefenen aantrekkingskracht uit op vogels van het Waddengebied, waaronder de blauwe kiekendief en de velduil. Door nieuwe functies voor natuur, landschap en landschapsbeleving sterker aan de oude slaperdijken te koppelen, wil het project ‘Natuurrijke slaperdijken Groningen’ het leefgebied van bedreigde soorten verbeteren en in een betere staat behouden. De aantrekkingskracht van slaperdijken Het noordelijk kustgebied kenmerkt zich door een grote weidsheid van het landschap. Beeldbepalend zijn van oudsher de opeenvolgende linies van dijken. De dijken die door verdere inpoldering l…

Een nest voor de ransuil

Het gaat niet goed met de ransuil. Sinds 1990 is de populatie gehalveerd in Nederland. Ook in Groningen wordt de zorgwekkende toestand van de ransuil erkend. In de Lijst Groninger Soorten en Habitats van de provincie Groningen krijgt de ransuil de stoplichtkleur rood, categorie 4: de trend is negatief en bestaand beleid is onvoldoende. Kortom, er is actie nodig!

Bescherming schorzijdebij en schorviltbij

De schorzijdebij en schorviltbij zijn een buitendijkse bijzonderheid. Deze kwelderbijen komen uitsluitend voor in een smalle strook langs de kusten van enkele Noordwest-Europese landen, waaronder Nederland. Vanwege dit kleine verspreidingsgebied heeft Nederland een internationale verantwoordelijkheid voor deze soorten. De schorzijdebij is een buitendijkse bijzonderheid. Hij komt uitsluitend voor in een smalle strook langs de kusten van enkele Noordwest-Europese landen, waaronder Nederland. Vanwege dit kleine verspreidingsgebied heeft Nederland een internationale verantwoordelijkheid voor dez…

Aan de slag met natuurerven in Noordlaren

In navolging op het project wat gestart is in Midlaren gaan nu ook de bewoners van Noordlaren aan de slag met de natuur op hun erf en woonomgeving. Landschapsbeheer Groningen adviseert en helpt de bewoners bij het beheren en inrichten van het eigen erf. De plannen en maatregelen moeten leiden tot meer voedsel-, nest- en schuilgelegenheid voor vogels en insecten zoals bijen en vlinders. Voor de uitvoering van deze maatregelen worden beplanting (waaronder kruidenrijke mengsels) en diverse soorten nestkasten beschikbaar gesteld. Daarnaast is kweker en leverancier de Cruydthoeck ingeschakeld voor…