Projecten biodiversiteit

Projecten Biodiversiteit

We zetten ons samen met erfeigenaren, overheden, groene organisaties, bewoners en vrijwilligers in voor de ontwikkeling, het behoud en beheer van een landschap met gevarieerde flora en fauna. Dit doen we door bijzondere soorten die van nature in Groningen voorkomen te helpen, zoals de schorzijdebij en de ransuil. Daarnaast ontwikkelen en versterken we de groene verbindingen in het landschap, zoals natuurrijke dijken en gevarieerde bermen, zodat flora en fauna zich gemakkelijker kan verspreiden en uitbreiden. Je kunt bij ons terecht met jouw vragen voor advies, ontwikkeling en beheer voor het vergroten van de biodiversiteit.

Aan de slag voor de wilde bij

Bijen zijn een onmisbare schakel in het ecosysteem. In Nederland leven 358 soorten wilde bijen, maar de helft van deze soorten is bedreigd. Dat is ernstig omdat bijen een onmisbare schakel zijn in het systeem van de verschillende organismen. Ook zijn ze erg belangrijk voor onze voedselvoorziening. 80% van onze eetbare gewassen is namelijk afhankelijk van bestuiving door bijen en andere insecten. Wij hebben op dit moment 3 projecten lopen voor de wilde bij.

B(l)oeiende bosranden

Het project B(l)oeiende bosranden is een mooi voorbeeld van wat dorpsbewoners zelf voor de biodiversiteit kunnen betekenen. In de dorpen die deelnemen wordt een groencommissie in het leven geroepen die samen met de eigenaar van een dorpsbosje (Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten of de gemeente) en Landschapsbeheer Groningen een plan opstelt voor ecologisch beheer van de bosrand. Het project leidt tot soortenrijke mantelzomen. Deze trekken meer insecten aan die voedsel zijn voor talloze diersoorten, en bieden als bloeiend bosrand een grote belevingswaarde voor de inwoners van het dorp zelf. Ook…

Ruimte voor de ringslang

Met het project Ruimte voor de ringslang in Groningen willen we de vestiging van de ringslang in Groningen op weg helpen. Op een relatief eenvoudige wijze kunnen bestaande populaties worden versterkt en kan de uitbreiding en verspreiding naar de provincie Groningen worden bevorderd. De belangrijkste uitvoeringsmaatregelen bestaan uit de aanleg van broedhopen, poelen en natuurvriendelijke oevers op kansrijke locaties.

Natuurrijke slaperdijken Groningen

De aantrekkingskracht van slaperdijken Het noordelijk kustgebied kenmerkt zich door een grote weidsheid van het landschap. Van oudsher zijn de opeenvolgende linies van dijken beeldbepalend. De dijken die door verdere inpoldering landinwaarts kwamen te liggen, noemen we ‘slaperdijken’. Zij hebben hun directe zeewerende functie verloren. Slaperdijken oefenen aantrekkingskracht uit op vogels van het Waddengebied, waaronder de blauwe kiekendief en de velduil. Door nieuwe functies voor natuur, landschap en landschapsbeleving sterker aan de oude slaperdijken te koppelen, willen we met het project ‘…

Een nest voor de ransuil

Het gaat niet goed met de ransuil. Sinds 1990 is de populatie gehalveerd in Nederland. Ook in Groningen wordt de zorgwekkende toestand van de ransuil erkend. In de Lijst Groninger Soorten en Habitats van de provincie Groningen krijgt de ransuil de stoplichtkleur rood, categorie 4: de trend is negatief en bestaand beleid is onvoldoende. Kortom, er is actie nodig!

Bescherming schorzijdebij en schorviltbij

De schorzijdebij en schorviltbij zijn een buitendijkse bijzonderheid. Deze kwelderbijen komen uitsluitend voor in een smalle strook langs de kusten van enkele Noordwest-Europese landen, waaronder Nederland. Vanwege dit kleine verspreidingsgebied heeft Nederland een internationale verantwoordelijkheid voor deze soorten. De schorzijdebij is een buitendijkse bijzonderheid. Hij komt uitsluitend voor in een smalle strook langs de kusten van enkele Noordwest-Europese landen, waaronder Nederland. Vanwege dit kleine verspreidingsgebied heeft Nederland een internationale verantwoordelijkheid voor dez…

Google in het groen: aan de slag op schoolpleinen

Het intensieve gebruik van het landschap door de mens heeft grote gevolgen voor ons ecosysteem en klimaat. Het intensieve gebruik, denk hierbij bijvoorbeeld aan de toename van de bebouwing en de intensivering van de landbouw, leidt onder andere tot een grote afname van bestaande natuurwaarden. Veel plant- en diersoorten krijgen steeds meer moeite zich in die veranderende omgeving staande te houden. Een groot probleem is dat het wegvallen van één van de schakels in de natuur, zoals een drastische afname van het aantal insecten, gevolgen heeft voor het gehele ecosysteem. Bijna tachtig procent v…