Nieuw leven in de slaperdijken

Ze worden weer de blikvangers van het landschap door het aanplanten van robuuste meidoornstruwelen. De zangvogels kunnen zich er weer nestelen en het wordt een optimaal foerageergebied voor de roofvogels.

Natuurrijke slaperdijken Groningen

Velduil 2

Slaperdijken oefenen aantrekkingskracht uit op vogels van het Waddengebied, waaronder de blauwe kiekendief en de velduil. Door nieuwe functies voor natuur, landschap en landschapsbeleving sterker aan de oude slaperdijken te koppelen, wil het project ‘Natuurrijke slaperdijken Groningen’ het leefgebied van bedreigde soorten verbeteren en in een betere staat behouden.

De aantrekkingskracht van slaperdijken

Het noordelijk kustgebied kenmerkt zich door een grote weidsheid van het landschap. Beeldbepalend zijn van oudsher de opeenvolgende linies van dijken. De dijken die door verdere inpoldering landinwaarts kwamen te liggen, noemt men ‘slaperdijken’, zij hebben hun directe zeewerende functie verloren. Slaperdijken oefenen aantrekkingskracht uit op vogels van het Waddengebied, waaronder de blauwe kiekendief en de velduil. Door nieuwe functies voor natuur, landschap en landschapsbeleving sterker aan de oude slaperdijken te koppelen, wil het project ‘Natuurrijke slaperdijken Groningen’ het leefgebied van bedreigde soorten verbeteren en in een betere staat behouden.

De provincie Groningen telt maar liefst 180 kilometer oude zee- en slaperdijken. De slaperdijken zijn door de provincie tot beschermd landschapselement uitgeroepen, vanwege hun cultuurhistorische en landschappelijke waarde. Aan deze slaperdijken is een groot deel van de ontstaansgeschiedenis van Groningen af te lezen.

Nieuw leven in de slaperdijken

De slaperdijken wordt nieuw leven ingeblazen. Er worden drie belangrijke maatregelen genomen. Door het aanplanten van robuuste meidoornstruwelen als natuurlijke perceelscheiding, dwars over het dijklichaam, worden de slaperdijken weer de blikvangers van het landschap. Zangvogels krijgen een kans om in het struweel te nestelen. Landschapsbeheer Groningen zal deze winter de struweelhagen aanplanten. De beleefbaarheid van het landschap wordt bevorderd door mensen op excursie mee te nemen. Wie wil kan de handen uit de mouwen steken bij het onderhoud van de in totaal 24 struweelhagen.

Groei en bloei

Een extensiever maai- en begrazingsbeheer op de dijken moet leiden tot een rijker insectenleven en rust gedurende het broedseizoen. De veldmuizenpopulatie op de slaperdijken zal groeien, waardoor er meer voedsel beschikbaar komt voor muizeneters bij uitstek als blauwe kiekendief, velduil en ruigpootbuizerd. Het voedselaanbod wordt vergroot doordat boeren vogelakkers aanleggen langs de dijken: optimaal foerageergebied voor deze roofvogels. Wat het effect is van deze maatregelen wordt nauwgezet gevolgd.

De pilot is dit jaar gestart voor de duur van drie jaar. In dit project werken we samen met Grauwe Kiekendief-Kenniscentrum Akkervogels en Vogelbescherming Nederland. Het project wordt financieel gesteund door het Waddenfonds, Tides Foundation en Bettie Wiegman Fonds. Meer weten? Mail Hans Eilert, senior projectleider, h.eilert@landschapsbeheergroningen.nl.