Zorg voor het landschap

Landschapsbeheer Groningen maakt zich sterk voor behoud en ontwikkeling van het streekeigen cultuurlandschap. We zetten ons in voor haar schoonheid, de grote variëteit aan planten en dieren en de rijke cultuurhistorie.

De landschappelijke quickscan

Landschappelijke Quickscan 1
Gepubliceerd op: 29-06-2021

Landschapsbeheer Groningen ondersteunt initiatieven van gemeenten, agrarische collectieven, waterschappen, individuele eigenaren en dorpen die een relatie hebben met de beleefbaarheid en de kwaliteit van het landschap. Waar sommige initiatiefnemers grotendeels zelfstandig opereren en veel kennis en kunde in huis hebben, vragen andere groepen een meer intensieve ondersteuning. Wanneer een bewoner of dorp een initiatief aandraagt, is er vaak behoefte aan een toetsing van de ideeën voordat de planvormingsfase start. De belangrijkste vragen op dat moment zijn: passen de plannen bij de karakteristieken van het betreffende landschap? En is het plan landschappelijk wenselijk en inpasbaar?

Aangezien steeds meer bewonersgroepen contact opnemen met onze organisatie, groeit de behoefte aan een ‘landschappelijke quickscan’, waaruit blijkt of de ideeën inderdaad wenselijk zijn vanuit landschappelijk oogpunt. De visie van Landschapsbeheer Groningen is dat een landschappelijke quickscan vast onderdeel moet zijn van ruimtelijke ingrepen, hoe klein ze ook zijn. Op die manier dragen we bij aan de versterking en het behoud van de landschappelijke karakteristieken.

Doel en werkwijze
Om in deze behoefte te voorzien, biedt Landschapsbeheer Groningen een product aan: de landschappelijke quickscan. De landschappelijke quickscan is een op zichzelf staand maatwerkproduct. De quickscan voorziet in een korte toetsing van de voorgestelde ideeën of maatregelen. Zo wordt in een vroeg stadium advies gegeven over de landschappelijke aspecten van het initiatief. Landschapsbeheer Groningen heeft de kennis en expertise in huis om de ideeën te toetsen aan de hand van diverse bronnen. De landschappelijke quickscan is een bureaustudie waar bij voorkeur een veldbezoek aan gekoppeld wordt. Samen met de initiatiefnemer worden ter plekke landschapshistorische aspecten bekeken, evenals zichtlijnen en plaatselijke flora en fauna.

Wil je meer weten of de Landschappelijke quickscan? Stuur je vraag

per e-mail naar info@landschapsbeheergroningen.nl.