Zorg voor het landschap

Landschapsbeheer Groningen maakt zich sterk voor behoud en ontwikkeling van het streekeigen cultuurlandschap. We zetten ons in voor haar schoonheid, de grote variëteit aan planten en dieren en de rijke cultuurhistorie.

 

Landschapsbeheer Groningen maakt zich sterk voor behoud en ontwikkeling van het streekeigen cultuurlandschap. We zetten ons in voor haar schoonheid, voor de grote variëteit aan planten en dieren en voor de rijke cultuurhistorie. Landschapsbeheer Groningen heeft geen eigen terreinen en werkt dus altijd samen met bewoners, overheden en maatschappelijke organisaties. 

We ondersteunen (lokale) initiatieven, ontwikkelen en realiseren een scala aan cultuurhistorische landschapsprojecten en voeren onderhoudswerkzaamheden uit. We delen onze kennis en ervaring zodat het gevarieerde unieke landschap van de provincie Groningen voor iedereen toegankelijk is en blijft. 

Organisatie
Landschapsbeheer Groningen is een stichting die zich inzet voor de identiteit en kwaliteit van het landschap in de provincie Groningen. Samen met iedereen die het Groningse (historisch) cultuurlandschap een warm hart toedraagt, realiseren wij projecten die ervoor zorgen dat het landschap aantrekkelijk, afwisselend en toegankelijk is en blijft voor iedereen. Landschapsbeheer Groningen is een organisatie met ruim 40 medewerkers en vele vrijwilligers. We zijn een project gestuurde organisatie en werken vanuit vier thema’s: landschappelijke beplanting, betrokkenheid bewoners, biodiversiteit en cultuurhistorie. Directeur van de organisatie is Peter Hellinga.

Bestuur
De stichting heeft een bestuur bestaande uit leden die op persoonlijke titel en vanuit persoonlijke affiniteit, in relatie met hun maatschappelijke positie een bijdrage leveren aan de stichtingsdoelen. Bestuursleden worden benoemd voor een termijn van vier jaar en kunnen maximaal twee keer worden herbenoemd.

Statuten
Klik hier voor de statuten van Landschapsbeheer Groningen.

Landschapsbeheer Groningen onderschrijft de Gedragscode Natuurbeheer en past deze toe.

CBF

Sinds 21 maart 2005 heeft Landschapsbeheer Groningen een CBF keurmerk. Dit wil zeggen dat wij voldoen aan de strikte eisen van betrouwbaarheid en controleerbaarheid die het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) stelt aan fondsenwervende instellingen. Dit wordt jaarlijks getoetst. Bekijk ons CBF Erkenningspaspoort 2018.

ANBI

Landschapsbeheer Groningen heeft de ANBI status. ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling. Giften aan een organisatie met een ANBI status zijn aftrekbaar van uw belastbaar inkomen. Meer informatie hierover vindt u op de site over goede doelen

De ANBI-status vereist dat wij via deze website inzicht geven in onze financiën en het beloningsbeleid. Deze gegevens vindt u in onze jaarverslagen

Algemene voorwaarden

Op alle dienstverlening die Landschapsbeheer Groningen verricht voor haar klanten zijn de door Landschapsbeheer Groningen gehanteerde algemene voorwaarden van toepassing. U kunt deze voorwaarden hier downloaden en voor eigen gebruik uitprinten.