Actueel

Kies voor een natuurinclusief Groningen

Pamflet Kaart
Gepubliceerd op: 05-07-2022

Groningen staat de komende jaren, net als de rest van ons land, voor urgente ruimtelijke opgaven die om oplossingen vragen en beslag leggen op de schaarse ruimte: klimaatadaptatie, energietransitie, kustverdediging en de transitie van de landbouw. In een deel van de provincie speelt daarbij de aardbevingsproblematiek en versterkingsopgave. Nu de provincie Groningen werkt aan een nieuwe Omgevingsvisie, slaan we als natuur- en landschapsorganisaties de handen ineen. We presenteren het pamflet Natuurinclusief Groningen waarin we een natuurinclusieve visie geven op Groningen en natuur en landschap worden ingezet als bondgenoot. Met het pamflet willen wij een belangrijke bouwsteen leveren voor de provinciale Omgevingsvisie.   

Ruimtelijke ontwikkelingen van de afgelopen jaren, zoals verstedelijking, intensivering van de landbouw en een hierop afgestemd waterbeheer hebben het Groningse landschap sterk verarmd. De natuur staat onder hoge druk, wat zichtbaar is door een sterke afname van onder meer het aantal insecten.

Natuurinclusief biedt kansen

In de visie zetten de organisaties in op een natuurinclusieve benadering. Natuur en landschap verdienen een volwaardige plek in het ruimtelijk beleid en zijn geen sluitpost. Maak keuzes, niet alles kan overal. Stel bij nieuwe ontwikkelingen randvoorwaarden op en benoem de kernkwaliteiten van het landschap.

Begin bij de bodem

Het landschap hoeft niet op slot. Integendeel; kiezen voor natuurinclusief creëert nieuwe kansen. Veranderen hoort bij het landschap. Het erkennen van het belang van de ondergrond – bodem, watersysteem en bodemleven - speelt hierin een belangrijke rol en voorkomt technologische ingrepen. Met natuur en landschap als bondgenoot, wordt meteen duidelijk waar mogelijkheden zijn voor slimme functiecombinaties en kansrijke oplossingen.

Denk aan een zonnepark in combinatie met waterberging of het koppelen van veenherstel aan natuurontwikkeling en versterking van de recreatieve waarde van het landschap. En bij natuurinclusieve landbouw helpt de natuur de landbouw. Een gezonde bodem, waarin regenwormen, schimmels en insecten leven, zorgt voor een hogere productie en beschermt gewassen tegen ziekten en plagen. 

Geef natuur de ruimte 

Elk landschap is uniek en bestaat uit een optelsom van geologie, bodem, cultuurhistorie, landgebruik, landschapselementen en biodiversiteit. Elke streek vraagt daarbij om een eigen aanpak. De organisaties willen dat de provincie de natuur veel meer de ruimte geeft, ook buiten de bestaande natuurterreinen. Met natuurvriendelijke oevers langs sloten en kanalen, bloemrijke bermen langs wegen en spoorlijnen en vogelakkers en bloemranden op het boerenland.

Profiteren voor mens en natuur

Van zo'n groen netwerk profiteert de Groningse natuur, maar net zo goed de landbouw en de inwoners. Een groene omgeving stimuleert de gezondheid van jong tot oud. Natuur heeft een positieve sociaaleconomische en maatschappelijke impact. En maakt Groningen een nóg fijnere plek om in te wonen, werken en recreëren. 

Lees het hele pamflet ‘Natuurinclusief Groningen’ hier. Als natuur- en landschapsorganisaties willen we hiermee een constructieve bijdrage leveren aan de discussie rondom de ruimtelijke ontwikkelingen in Groningen.

pamflet natuurinclusief groningen

pamflet natuurinclusief groningen

De visie is opgesteld samen met Natuur en Milieufederatie Groningen, Het Groninger Landschap, IVN, Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer.