Aan de slag voor de wilde bij

Landschapsbeheer Groningen zet zich in om uitsterven van de wilde bijen tegen te gaan. De helft van alle 358 Nederlandse bijensoorten is bedreigd. Met verschillende projecten in de provincie Groningen zijn wij bezig de leefomgeving van de wilde bij te verbeteren.

Aan de slag voor de wilde bij

Project 1

Groningen zoemt

Groningen zoemt is een project dat al in 2014 is gestart, samen met de Natuur en Milieufederatie Groningen. In het twee jaar durend project zijn workshops en voorlichtingsbijeenkomsten georganiseerd voor gemeenten en terreineigenaren. Er bleek veel interesse en behoefte aan het realiseren en beheren van bijenplekken en bijenlinten bij gemeenten en terreineigenaren. Een vervolg van Groningen zoemt was daar en wel in twee fasen/projecten. 

Fase 2: Aanleg van bijenidylles

In het project Groningen zoemt fase 2 leggen we 12 bijenidylles aan. Wilde bijen hebben een verfijnd netwerk nodig om te kunnen overleven. Samen met maatschappelijke partners werken we aan een bij-vriendelijke inrichting van terreinen en infrastructurele werken zoals dijken, (spoor)bermen en andere gebieden. Door de aanleg van deze zogenaamde ‘bijenidylles’ en het verbinden van nieuwe en bestaande projecten, ontstaat een landelijk netwerk van wilde bijenlinies, waarmee het leefgebied van de wilde bij wordt versterkt.

Onderdelen van de nieuwe bijenidylles zijn een nulmeting, een inrichtingsplan (maatwerk), uitvoering maatregelen uit het inrichtingsplan, een beheerplan en bewonersbetrokkenheid. Wij vinden het belangrijk bewoners kennis mee te geven en hen mee te nemen in het groener maken van hun eigen omgeving. Daarnaast waarborgt lokale betrokkenheid een duurzame instandhouding van de nieuwe bijenplekken.

Verder worden we regelmatig gevraagd door particulieren, dorpsbelangen en andere initiatiefnemers om kennis en ervaringen op dit vlak te delen. Om hieraan tegemoet te komen organiseren wij twee praktijkmiddagen over bijvriendelijk beheer binnen dit project.

Fase 3: Bijvriendelijke schoolpleinen

Groningen zoemt fase 3 is gericht op de educatie van kinderen. We gaan met vier scholen aan de slag om hun schoolpleinen bijvriendelijk te maken. Zij krijgen een les over de wilde bij en daarna gaan ze zelf hun plein beoordelen en mogen zij meedenken met de inrichting van het plein. In een latere praktijkles gaan de leerlingen met een voorman van Landschapsbeheer Groningen aan de slag om het inrichtingsplan uit te voeren.

Beschermingsplan schorzijdebij en schorviltbij in Groningen

De schorzijdebij en schorviltbij zijn een buitendijkse bijzonderheid. Deze kwelderbijen komen uitsluitend voor in een smalle strook langs de kusten van enkele Noordwest-Europese landen, waaronder Nederland. Vanwege dit kleine verspreidingsgebied heeft Nederland een internationale verantwoordelijkheid voor deze soorten. Landschapsbeheer Groningen heeft in samenwerking met Bureau FaunaX een projectplan opgesteld om het voorkomen van deze kwelderbijen en kansrijke locaties voor nieuwe leefomgevingen in Groningen te inventariseren.
Lees meer over dit project >>

Meer informatie of meedoen?

Wilt u meer weten over een van de projecten, of misschien een locatie aanmelden als bijenidylle? Neem dan contact op met Irene Lantman, projectmedewerker, telefoon 050 – 534 51 99 of e-mail i.lantman@landschapsbeheergroningen.nl

Alle drie de projecten zijn onderdeel van het landelijke project Nederland Zoemt, gefinancierd door de Nationale Postcode Loterij. De projecten Groningen zoemt fase 2 en Beschermingsplan schorzijdebij en schorviltbij worden mede mogelijk gemaakt door de provincie Groningen.