Projecten beplanting & biodiversiteit

Projecten Beplanting & Biodiversiteit

Wij zorgen door aanplant, herstel, beheer en onderhoud dat het karakteristieke Groningse cultuurlandschap met gevarieerde flora en fauna behouden blijft. Daarnaast ontwikkelen en versterken we de groene verbindingen in het landschap, zoals natuurrijke dijken en gevarieerde bermen, zodat flora en fauna zich gemakkelijker kan verspreiden en uitbreiden.

Je kunt bij ons terecht met vragen over advies, ontwikkeling en beheer van alle groene landschappelijke elementen en het vergroten van de biodiversiteit.

Meetnet Landschapselementen

Meetnet Landschapselementen (MLE) is een project waarbij we in 12 provincies kleine landschapselementen in kaart brengen. Dit versimpelde meetnet heeft als primaire doel het vastle…

Van Stinzenplant tot Börgbloumkes

Stinzenplanten zijn bol-, knol- en wortelgewassen. Denk hierbij aan sneeuwklokjes, krokussen en bosanemonen. Deze bijzondere verwilderende voorjaarsbloeiers zijn onlosmakelijk verb…

Aanvalsplan Landschapselementen Gorecht

Met het project Aanvalsplan landschapselementen Gorecht willen we de karakteristieke landschapsstructuur versterken door aanleg en herstel van opgaande landschapselementen.

Rijke Dijken van Lauwerszee tot Dollard tou

Na het geslaagde pilotproject ‘Natuurrijke Slaperdijken Groningen’ gaan we aan de slag met het vervolgproject. We richten ons hierbij op het verbeteren van de ecologische kwaliteit…

Erfbeplanting in Zuid- en Oost-Groningen

In het landelijk gebied van de provincie Groningen zijn erven van grote waarde. Het erf vertelt het verhaal van het landschap en vormt hier een afspiegeling van. Bovendien he…

Onderzoek autochtoon plantmateriaal

Aanleiding van het project Bomen en struiken die van nature in Nederland voorkomen (autochtone bomen en struiken) staan flink onder druk. De helft van onze boom- en struiksoorten…

Herstel Houtwallen en Hagen Haren

Het buitengebied Gorecht bij Haren karakteriseert zich door de haag- en houtwallen. Een bijzonder Gronings landschapselement dat we graag in stand gehouden en versterken. Met dit p…

B(l)oeiende bosranden

Het project B(l)oeiende bosranden is een mooi voorbeeld van wat dorpsbewoners zelf voor de biodiversiteit kunnen betekenen. In de dorpen die deelnemen wordt een groencommissie in h…

Gebiedsaanpak Landschap Gorecht

In het buitengebied van Haren is afgelopen jaren met veel succes gewerkt aan het herstellen van houtwallen en hagen. Ruim 4600 meter houtwal en haag is hersteld of opnieuw aangeleg…

Bomen voor koeien

De campagne Bomen voor Koeien is een initiatief van Stichting wAarde, LandschappenNL en Vroege Vogels. Samen zetten wij ons in voor een mooi en diervriendelijk landschap met luwtep…

Bomen in het Waddenlandschap

Het Wierdenland en de Waddenkust vormen samen het Waddenlandschap van Groningen. Een zeer uitgestrekt landschap met rijke cultuurhistorie. Een gebied met grootschalige open polders…

Plan Boom

Samen planten we 10 miljoen bomen voor een groener, gezonder en mooier Nederland. En iedereen kan meedoen!

Bescherming schorzijdebij en schorviltbij

De schorzijdebij en schorviltbij zijn een buitendijkse bijzonderheid. Deze kwelderbijen komen uitsluitend voor in een smalle strook langs de kusten van enkele Noordwest-Europese la…

Een nest voor de ransuil

Het gaat niet goed met de ransuil. Sinds 1990 is de populatie gehalveerd in Nederland. Ook in Groningen wordt de zorgwekkende toestand van de ransuil erkend.

Aan de slag voor de wilde bij

Bijen zijn een onmisbare schakel in het ecosysteem. In Nederland leven 358 soorten wilde bijen, maar de helft van deze soorten is bedreigd.

Ruimte voor de ringslang

Met het project Ruimte voor de ringslang in Groningen willen we de vestiging van de ringslang in Groningen op weg helpen.

Natuurrijke slaperdijken Groningen

"Ze worden weer de blikvangers van het landschap door het aanplanten van robuuste meidoornstruwelen. De zangvogels kunnen zich er weer nestelen en het wordt een optimaal foerageerg…

Wegbeplanting Wolddijk

Voor de Wolddijk maken we een beplantingsplan. Deze kenmerkende oude dijk is grotendeels begroeid, maar de beplanting voldoet niet meer. Het beeld verdient een verbeterslag, voor b…