Samen werken aan het landschap

Samen met bewoners, scholieren, vrijwilligers, agrariërs, collega-organisaties, gemeente en de provincie Groningen werkt Landschapsbeheer Groningen als zo'n veertig jaar in het Gorecht aan herstel, beheer en ontwikkeling van het landschap.

Gebiedsaanpak Landschap Gorecht

IMG 20200131 (Appelbergen)

In het buitengebied van Haren is afgelopen jaren met veel succes gewerkt aan het herstellen van houtwallen en hagen. Ruim 4600 meter houtwal en haag is hersteld of opnieuw aangelegd. Vanwege het succes en het brede draagvlak wordt een vervolg gegeven om het landschap in het Gorecht verder te versterken.

Kleinschalig en van hoge kwaliteit

'Gebiedsaanpak Landschap Gorecht' is een pilot waar grondeigenaren, bewoners, vrijwilligers, professionals en werkzoekenden zorgen voor het beheer van de houtwallen, meidoornhagen en natte landschapselementen in het Gorecht. De zorg om de kwaliteit van het landschap, in het bijzonder het kleinschalige landschap op de Hondsrug, vormt de aanleiding voor deze pilot. Dit landschap heeft een hoge kwaliteit. De urgentie van periodiek onderhoud van dit landschap is echter hoog, vanwege de veelheid aan elementen zoals houtwallen, hagen, poelen en pingoruïnes: onderhoud is behoud!

Lokale betrokkenheid

Om de lokale betrokkenheid te vergroten en de kosten van het onderhoud laag te houden worden vrijwilligers en re-integratietrajecten ingezet bij dit duurzame beheer. Deze gebiedsgerichte en aanpak kan in de toekomst dienen als voorbeeld voor andere regio's in de provincie.

Het beheer van houtwallen en meidoornhagen is gericht op de versterking van hun landschappelijke en cultuurhistorische waarde en op het vergroten van hun waarde voor de flora en de fauna. In het Gorecht is een aantal soorten houtwallen te genereren. Ze verschillen van elkaar door variatie in leeftijd, soorten, blad en opbouw (kruidlaag, struiklaag en boomlaag). Een doel van het beheer is ook deze variatie aan typen in het landschap te behouden.

Periodiek beheer

Sinds de start in 2016 wordt gewerkt aan het beheer van:

  • 77,4 km houtwallen en -singels
  • 13,2 km meidoornhaag
  • 43 poelen, dobben en pingoruïnes

Daarnaast is in de diverse spin-off projecten zo’n 3,5 km houtwal aangelegd en 1,5 km scheerhaag, zijn 55 nestkasten geplaatst en 6 insectenhotels gebouwd. Met deze succesvolle resultaten dragen we bij aan het behouden en versterken van de identiteit en de (bio)diversiteit van het landschap in het Gorecht.

Beeldverslag van het project
Van dit project is een beeldverslag gemaakt
. Dit beeldverslag geeft een impressie van de typerende landschapselementen in het Gorecht én onze werkwijze, waarin samenwerken centraal staat. 

Wil je meer weten over dit project of heb je een van bovenstaande elementen op je terrein en wil je meedoen aan dit project? Neem dan contact op met Elmar Schraa, projectleider, via 050 - 534 51 99 of e.schraa@landschapsbeheergroningen.nl .

Het project is financieel mogelijk gemaakt door de provincie Groningen, de gemeente Groningen, Gebiedsfonds Drentsche Aa en de eigenaren.