Projecten Beplanting & Biodiversiteit

Meetnet Landschapselementen

Houtwal Boomwal Na Herstel

Meetnet Landschapselementen (MLE) is een project waarbij we in 12 provincies kleine landschapselementen in kaart brengen. Dit versimpelde meetnet heeft als primaire doel het vastleggen van de staat van het landschap in de 135 gebieden in Nederland, die op basis van het advies van Alterra in 2010 zijn geïdentificeerd.

Deze gebieden omvatten een doorsnede van de diversiteit aan landschapstypen die Nederland rijk is. Het meetnet heeft ook als doel de veranderingen in het landschap te documenteren, en er is gekozen voor een 5-jaarlijkse monitoringscyclus om deze veranderingen vast te kunnen leggen.

In 2024 gebruiken we de gegevens die zijn opgehaald om een rapport uit te brengen over ‘de staat van het landschap’.

Landschapselementen

Landschapselementen zijn de bouwstenen die samen de structuur van het landschap bepalen. Voorbeelden van elementen zijn poelen, houtwallen, knotwilgen en oude lanen. Landschapselementen zijn van grote waarde voor het vastleggen van CO2, het opvangen van fijnstof, het tegengaan van verdroging en hittestress. En daarmee ook belangrijk voor een gezonde en aantrekkelijke leefomgeving.

Data verzamelen

We verzamelen data door de landschapselementen te monitoren vanaf de openbare weg. We betreden hierbij nooit iemands erf. De data uit het Meetnet Landschapselementen kunnen laten zien waar het landschap versterkt kan worden door bijvoorbeeld elementen te herstellen. Herstel kan bijvoorbeeld een verbetering van de groenblauwe dooradering betekenen of diersoorten een betere leefomgeving bieden. 

Meer informatie?

Neem dan contact op met projectleider Sandra Janssen via s.janssen@landschapsbeheergroningen.nl.

Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door de Nationale Postcode Loterij.