Omvorming dorpsbosjes

Omvorming ruilverkavelings- en dorpsbosjes in Noord en Midden Groningen

Boslaan Met Bomen

In de jaren zeventig en tachtig van de vorige eeuw zijn op diverse locaties in Noord-Groningen kleine bosjes aangelegd in het kader van de ruilverkavelingen. Vaak rondom dorpen en op overhoeken bij wegen. Een deel van deze bosjes heeft zich ontwikkeld tot een gevarieerd en structuurrijk bos met een rijke flora en fauna. Een ander deel heeft zich echter eenzijdig ontwikkeld tot stakenbosjes met een beperkte natuurwaarde. Hier heeft de essentaksterfte grote gevolgen, want hele bossen, die hoofdzakelijk uit es bestonden, werden aangetast en begonnen in te storten.

Omzetten in een kans
Staatsbosbeheer maakte van het instorten van deze bosjes een kans om de biodiversiteit te vergroten. Naast het kappen van zieke bomen is door middel van aanplant gewerkt aan gevarieerde bossen met een zoom-mantelzone. Gevarieerde bossen leveren een veel grotere bijdrage aan de biodiversiteit in het agrarisch cultuurlandschap, zijn minder gevoelig voor ziekten en plagen en sluiten beter aan bij het karakter van het omringende landschap.

Landschapsbeheer Groningen en Staatbosbeheer herstellen met dit project 260 landschappelijke elementen verspreid over 8 gemeenten in Noord- en Midden-Groningen. Het gaat om omvorming van in totaal 197,7 ha essenbos naar gevarieerd bos met een goed ontwikkelde bosmantelzone.

Meer weten over dit project?
Neem dan contact met ons via info@landschapsbeheergroningen.nl of 050 534 51 99.

Het project is gefinancierd door “het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO): Europa investeert in zijn platteland” en de provincie Groningen.

Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn plattelandProvincie Groningen