Projecten biodiversiteit

Programma Bloeiend Perspectief Ten Boer 2030

Luchtfoto Ten Boer

Vanuit verschillende dorpen in het gebied Ten Boer is de wens om extra ecologische waarde en biodiversiteit toe te voegen aan de leefomgeving: groene plekken in de dorpen, de randen van de dorpen en het omringende landschap. Denk hierbij aan het verhogen van ecologische waarden in bermen, akkerranden, oevers en taluds van sloten, op erven en dorpsbossen.

Ophalen behoeftes en ideeën

Het gebiedsteam Ten Boer van de gemeente Groningen is momenteel bezig om deze behoeftes van de inwoners op te halen. Landschapsbeheer Groningen helpt om alle behoeftes, wensen en ideeën in beeld te brengen. Daarnaast inventariseren we de mogelijkheden per gebied. Door onze kennis van het (cultuur)landschap, het versterken van natuurwaarden en andere gebiedsprocessen kunnen we adviseren welke ideeën kansrijk zijn en welke minder.

Social return

Een andere belangrijke factor bij de ideeën is de social return: biedt het idee kansen voor werkgelegenheid voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt?

Projectplan met uitvoeringsagenda

De combinatie van wensen, behoeftes en mogelijkheden zetten we om in een projectplan. Hierin komt een concrete uitvoeringsagenda te staan met projecten die leiden tot een biodiverse, klimaatadaptieve, aantrekkelijke en sociale woonomgeving.

Meer weten?

Wil je meer weten over dit project? Neem dan contact op met projectleider Anita Pigmans via a.pigmans@landschapsbeheergroningen.nl of 050 - 534 51 99.

Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door de gemeente Groningen.