Zorg voor het landschap

Landschapsbeheer Groningen maakt zich sterk voor behoud en ontwikkeling van het streekeigen cultuurlandschap. We zetten ons in voor haar schoonheid, de grote variëteit aan planten en dieren en de rijke cultuurhistorie.

Gebiedsaanpak Landschap Gorecht

IMG 20200131 (Appelbergen)

In het buitengebied van Haren is afgelopen jaren met veel succes gewerkt aan het herstellen en aanleggen van houtwallen en hagen. Ruim 4600 meter houtwal en haag is hersteld of opnieuw aangelegd. Vanwege het succes en het brede draagvlak is er een vervolg gegeven om het landschap in het Gorecht verder te versterken.

Kleinschalig en van hoge kwaliteit

‘Gebiedsaanpak Landschap Gorecht’ is een pilot waar grondeigenaren, bewoners, vrijwilligers, professionals en werkzoekenden zorgen voor het beheer van de houtwallen, meidoornhagen en natte landschapselementen, zoals poelen, in het Gorecht. De zorg om de kwaliteit van het landschap, in het bijzonder het kleinschalige landschap op de Hondsrug, vormt de aanleiding voor deze pilot. Dit landschap heeft een hoge kwaliteit. De urgentie van periodiek onderhoud van dit landschap is echter hoog, vanwege de veelheid aan elementen als houtwallen, hagen, poelen en pingoruïnes’s: onderhoud is behoud!

Lokale betrokkenheid

Om de lokale betrokkenheid te vergroten en de kosten van het onderhoud laag te houden worden vrijwilligers en re-integratietrajecten ingezet bij dit duurzame beheer. Deze gebiedsgerichte en gezamenlijke aanpak kan in de toekomst dienen als voorbeeld voor andere regio’s in de provincie.

Het beheer van houtwallen en meidoornhagen is gericht op de versterking van hun landschappelijke en cultuurhistorische waarde en op het vergroten van hun waarde voor de flora en de fauna. In het Gorecht is een aantal soorten houtwallen te onderscheiden. Ze verschillen van elkaar door variatie in leeftijd, voorkomende soorten, dichtheid en opbouw (kruidlaag, struiklaag en boomlaag). Een doel van het beheer is eveneens deze variatie aan typen in het landschap te behouden.

Periodiek beheer

In de praktijk gaat het binnen Gebiedsaanpak Landschap Gorecht om het periodiek beheer van de volgende elementen:
o   50 km houtwal/houtsingel/boomwal etc.
o   6,3 km meidoornhaag
o   31 natte landschapselementen zoals poelen, pingoruïnes en dobbes

Wilt u meer weten over dit project of heeft u een van bovenstaande elementen op uw terrein en wilt u meedoen aan dit project? Neem dan contact op met Anne Chardon, projectleider, telefoon 050 – 534 51 99 of e-mail op a.chardon@landschapsbeheergroningen.nl.