Herstel houtsingels in het Westerkwartier

Landschapsbeheer Groningen gaat aan de slag met het herstel van slechte en verloren gegane houtsingels in het Zuidelijk Westerkwartier. Gesteund door de provincie Groningen en het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling.

Herstel houtsingels in het Zuidelijk Westerkwartier

P1140707

Met het project ‘Herstel houtsingels in het Zuidelijk Westerkwartier’ werkt Landschapsbeheer Groningen samen met Collectief Groningen West aan het behoud van de houtsingelstructuur in het Zuidelijk Westerkwartier. De ambitie is om 75 kilometer elzensingel en houtsingel te herstellen voor de zomer van 2022.

Aanleiding van het project

Het kleinschalige houtsingellandschap in het Zuidelijk Westerkwartier is een uniek cultuurlandschap. Naast de grote cultuurhistorische en recreatieve waarde zijn de singels belangrijk voor de biodiversiteit. De laatste decennia is het houtsingellandschap onder druk komen te staan door functieverlies, intensivering van de landbouw en uitbreiding van bebouwing en bedrijventerreinen. Herstel van de singels is van belang om het karakter van het gebied te behouden en de biodiversiteit te bevorderen.

Werkzaamheden

Met het project herstellen we verdwenen singels en bestaande singels die niet aan het streefbeeld voldoen. Het streefbeeld is een gesloten singel met verschillende soorten inheemse bomen en struiken. Dichte en gevarieerde singels versterken het besloten karakter van het gebied en zijn aantrekkelijk voor vogels, insecten en kleine zoogdieren. We voorzien de singels van een raster om aantasting door vee te voorkomen. Het project wordt gefinancierd door de provincie Groningen en het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling.

Doe mee!

Wij zijn op zoek naar eigenaren die op hun terrein een singel willen herstellen. Er gelden een aantal voorwaarden:

  • De locatie ligt niet in een gebied waar openheid gewenst is, zoals in weidevogelgebieden. In welke gebieden geen singels gewenst zijn staat omschreven in de Visie Houtsingelhoofdstructuur Zuidelijk Westerkwartier en de bijbehorende spelregels (2005).
  • De eigenaar heeft geen beheercontract voor de singel vanuit het Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb).
  • Er heeft de afgelopen 10 jaar geen gesubsidieerd herstel van de singel plaatsgevonden.
  • De eigenaar sluit na de herstelwerkzaamheden een beheercontract af voor de singel bij Collectief Groningen West (mits er voldoende budget beschikbaar is). Een uitzondering is dat voor singels op erven geen beheercontract kan worden afgesloten.
  • De eigenaar zorgt minimaal 5 jaar voor de instandhouding van de singel.

Heeft u nog vragen of wilt u een elzensingel of houtsingel herstellen op uw terrein? Neem dan contact op met Lisette Bus, projectleider bij Landschapsbeheer Groningen. Telefoon 050-5345199 of e-mail l.bus@landschapsbeheergroningen.nl