Zorg voor het landschap

Landschapsbeheer Groningen maakt zich sterk voor behoud en ontwikkeling van het streekeigen cultuurlandschap. We zetten ons in voor haar schoonheid, de grote variëteit aan planten en dieren en de rijke cultuurhistorie.

Streekbeheer Groningen

Werkdag Denandel 0288 131018 3303

Biodiversiteit, leefbaarheid, klimaat en groenonderhoud zijn terugkerende thema’s die zowel bij gemeenten als inwoners spelen. Thema’s die voor bewoners juist vaak redenen zijn om zich in te zetten voor de eigen leefomgeving. Bewoners voelen zich steeds meer betrokken bij de eigen leefomgeving en gemeenten leggen graag meer taken neer bij die bewoners. Een win-win situatie? Om dat goed te laten verlopen moet dat wel goed ondersteund worden. Landschapsbeheer Groningen gaat daarom aan de slag met streekbeheer.

“Streekbeheer is het organiseren van structurele laagdrempelige begeleiding van vrijwilligers(groepen) bij landschapsbeheer.”

Met streekbeheer bieden we structurele ondersteuning aan groene vrijwilligersgroepen en bewonersinitiatieven. Waar nodig faciliteren wij in de werkzaamheden, bijvoorbeeld door kennisdeling, opleiding en het beschikbaar stellen van gereedschappen. We brengen verschillende vrijwilligersgroepen samen en betrekken (nieuwe) vrijwilligers bij hun leefomgeving. Zo worden veel praktische ondersteuningsvragen die bij de gemeente binnenkomen vlot en laagdrempelig opgepakt. Deze structurele aanpak is relatief nieuw binnen de provincie Groningen en biedt veel potentie voor de opgaven binnen het terugkerende beheer van het landschap.

Loket voor groen vrijwilligerswerk
Streekbeheer draagt bij aan een sterke sociale cohesie in de gemeente en zorgt daarbij voor draagvlak en betrokkenheid voor landschap en natuur. We brengen groene vrijwilligersgroepen en bewonersinitiatieven in kaart en zijn het loket voor al het groene vrijwilligerswerk. Door vrijwilligers en initiatieven te verbinden met cultuurhistorische en landschappelijk waardevolle elementen wordt inzichtelijk waar vrijwilligers werken en initiatieven leven. Tegelijkertijd wordt zichtbaar waar mogelijk kansen liggen voor nieuwe vrijwilligersgroepen.

Ondersteuning nieuwe initiatieven
Wij bekijken nieuwe lokale bewonersinitiatieven vanuit onze kennis en ervaring op het gebied van het Groningse (cultuur)landschap. Hoe zit het met de biodiversiteit? Past het initiatief in het landschap? En hoe zit het met draagvlak, duurzaamheid en beheer? Bovendien leggen wij de koppeling naar gemeentelijke en provinciale doelstellingen. “Het is vaak een hele puzzel om het landschap voor de bewoners aantrekkelijk te houden en tegelijkertijd cultuurhistorische en landschappelijk waardevolle elementen en het leefgebied van plant en dier veilig te stellen. Gelukkig zijn wij ervaren puzzelaars!”

Op dit moment zijn we gestart met streekbeheer in de gemeente Eemsdelta en het Gorecht en verwachten dit de komende tijd verder uit te rollen over de hele provincie. Wil je meer weten? Neem dan contact op met Elmar Schraa, projectleider, via e.schraa@landschapsbeheergroningen.nl of via 050 534 51 99.