Monumentale boerenerven

De identiteit van het Groningse cultuurlandschap wordt voor een belangrijk deel bepaald door de monumentale boerenerven en boerderijen. Landschapsbeheer Groningen ondersteunt bewoners met het herstel en de instandhouding van deze monumentale landschapselementen.

Herstel Monumentale boerenerven

Monumentaal boerenerf

Wat is Groningen zonder haar boerenerven? De identiteit van het Groninger cultuurlandschap wordt voor een belangrijk deel bepaald door de monumentale boerenerven en boerderijen. Landschapsbeheer Groningen ondersteunt bewoners met het herstel en de instandhouding van deze monumentale landschapselementen. Eigenaren kunnen subsidie krijgen bij het herstel van hun boerenerf. Een voorwaarde is dat het boerenerf 100 jaar of ouder is.

Boerenerven spelen een belangrijke rol in de cultuurhistorische en landschappelijke belevingswaarde van het gebied. Daarnaast zijn de boerenerven ook belangrijk voor de natuur. Voor de fauna bieden zij vaak de enige schuil- en nestgelegenheid in het open agrarisch landschap. Vogels en kleine zoogdieren maken hier dankbaar gebruik van.

Karakteristiek landschap

Op sommige karakteristieke boerenerven is sprake van achterstallig onderhoud en zijn kenmerkende elementen als boomgaarden, grachten, zware singelbeplantingen, oprijlanen en solitaire bomen in slechte staat of zelfs (gedeeltelijk) verdwenen. Het project is bedoeld om een belangrijk kenmerk van het Groningse landschap te behouden, te versterken en waar nodig, karakteristieke elementen terug te brengen.

Voorwaarden voor deelname

  • Het erf is minimaal 100 jaar oud en staat op de historische kaart uit 1900.
  • De boerderij komt eveneens uit deze periode (of eerder), of is gerenoveerd waarbij het authentieke karakter behouden is gebleven.
  • Het oude erf heeft zijn oorspronkelijk proporties zoveel mogelijk behouden.
  • Het erf is landschappelijk van betekenis en bezit minimaal 3 kenmerken van ‘karakteristieke boerenerven’, zoals de aanwezigheid van zware singelbeplantingen, gracht, boomgaard, markante solitaire bomen. Mogelijk kunnen cultuurhistorisch waardevolle elementen aangetoond worden met oude plannen en/of foto’s.
  • Er is sprake van achterstallig onderhoud van karakteristieke elementen, of van verdwenen elementen die hersteld kunnen worden.
  • De boerderij verkeerd in een goede staat van onderhoud.
  • Het erf zichtbaar is vanaf de openbare weg of fiets- en wandelpaden, wat bijdraagt aan de beleefbaarheid van het gebied.
  • De eigenaar is bereid tot een eigen financiële bijdrage van 50% van de totale kosten.
  • Voor de uitvoering van de herstelwerkzaamheden dient de eigenaar zich aan te sluiten bij de Groenwacht voor een periode van minimaal 6 jaar om zorg te dragen voor de instandhouding van het erf. Het aanmeldingsformulier wordt ter ondertekening aangeleverd met de offerte.

Per erf is maximaal €13.125,00 beschikbaar voor planvorming en uitvoering. Over dit bedrag wordt 50% subsidie gegeven. De maximale subsidie bedraagt dus €6.562,50.

Interesse?

Eigenaren van monumentale boerenerven die belangstelling hebben om aan het project deel te nemen en voldoen aan de voorwaarden kunnen contact opnemen met Bert Kruidhof, telefoon 050-534 51 99 of e-mail: b.kruidhof@landschapsbeheergroningen.nl.

 

Het project Herstel Monumentale Boerenerven wordt mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van de provincie Groningen.