Projecten cultuurhistorie

Projecten Cultuurhistorie

Wij zetten ons in voor behoud en beheer van waardevolle cultuurlandschappen. De provincie Groningen kent talrijke elementen in het cultuurlandschap die behoren tot ons culturele erfgoed: borgterreinen en buitenplaatsen, dijken en dijkcoupures, maren, dobben, wierden, begraafplaatsen en historische erven. Heb je vragen over herstel, behoud, beheer van het erfgoed? Wij helpen je graag!

Herstel molenbiotopen

Groningen kent bijna 90 monumentale molens. Erfgoedpartners benaderde ons met een lijst van molens waarbij de molenbiotoop verbeterd moet worden.

ESsentie Westerwolde

Dit Westerwoldse esdorpenlandschap heeft nog veel – in potentie – intacte essen en escomplexen. We willen deze essen herstellen.

Herstel Joodse begraafplaatsen

We gaan samen met het Nederlands Israëlitisch Kerkgenootschap aan de slag met het herstel van vier Joodse begraafplaatsen in Leek, Warffum, Stadskanaal en Bellingwolde.

Borgen en buitenplaatsen Groningen

Voor veel borgen en buitenplaatsen is het onderhoud en beheer van het cultuurhistorisch groen een enorme opgave. De huidige vraagstukken zoals klimaatadaptatie, energietransitie, b…

Groene Parels van het Noorden II

In 2015 is Landschapsbeheer Groningen gestart met de eerste fase van het project Groene Parels van het Noorden. In deze fase zijn de gemeente Groningen en de voormalige gemeente Ha…

Pingoruïnes in het Gorecht

Met het project Pingoruïnes in het Gorecht onderzoekt Landschapsbeheer Groningen welke natte landschapselementen tussen Haren en Noordlaren daadwerkelijk pingoruïnes zijn. Daarnaas…

Groen erfgoed Groningen

De provincie Groningen heeft heel veel groen erfgoed. Maar wat is groen erfgoed eigenlijk? Het is een verzamelnaam voor historische groenaanleggen zoals parken, woonwijken, begraaf…

De landschappelijke quickscan

Heb je een plan voor het Groningse landschap? Een groen idee voor jouw buurt? En wil je weten of de plannen passen bij de karakteristieken van het landschap? Landschapsbeheer Groni…

Herstel en onderhoud kerkterreinen

We werken al vele jaren aan het herstel en behoud van kerkterreinen en begraafplaatsen in onze provincie, vanwege hun grote cultuurhistorische, landschappelijke en vaak ook natuurw…

Herstel begraafplaats Garnwerd

We gaan de begraafplaats van Garnwerd opknappen. Dit doen we door het herstellen van graven, het verbeteren van de groenstructuur en het toevoegen van biodiverse soorten.  We voer…

Historische tuinen

De provincie Groningen is rijk aan een diversiteit van historische tuinen. Het meest bekend zijn de slingertuinen. Dat zijn tuinen in Engelse landschapsstijl uit de welvarende tijd…