Nieuw leven in de slaperdijken

Ze worden weer de blikvangers van het landschap door het aanplanten van robuuste meidoornstruwelen. De zangvogels kunnen zich er weer nestelen en het wordt een optimaal foerageergebied voor de roofvogels.

Natuurrijke slaperdijken Groningen

Velduil 2

"Ze worden weer de blikvangers van het landschap door het aanplanten van robuuste meidoornstruwelen. De zangvogels kunnen zich er weer nestelen en het wordt een optimaal foerageergebied voor de roofvogels."

De aantrekkingskracht van slaperdijken

Het noordelijk kustgebied kenmerkt zich door een grote weidsheid van het landschap. Van oudsher zijn de opeenvolgende linies van dijken beeldbepalend. De dijken die door verdere inpoldering landinwaarts kwamen te liggen, noemen we ‘slaperdijken’. Zij hebben hun directe zeewerende functie verloren. Slaperdijken oefenen aantrekkingskracht uit op vogels van het Waddengebied, waaronder de blauwe kiekendief en de velduil. Door nieuwe functies voor natuur, landschap en landschapsbeleving sterker aan de oude slaperdijken te koppelen, willen we met het project ‘Natuurrijke slaperdijken Groningen’ het leefgebied van bedreigde soorten verbeteren en in een betere staat behouden.

De provincie Groningen telt maar liefst 180 kilometer oude zee- en slaperdijken. De slaperdijken zijn door de provincie tot beschermd landschapselement uitgeroepen, vanwege hun cultuurhistorische en landschappelijke waarde. Aan deze slaperdijken is een groot deel van de ontstaansgeschiedenis van Groningen af te lezen.

Nieuw leven in de slaperdijken

We blazen nieuw leven in de slaperdijken. Er worden drie belangrijke maatregelen genomen. Door het aanplanten van robuuste meidoornstruwelen als natuurlijke perceelscheiding, dwars over het dijklichaam, worden de slaperdijken weer de blikvangers van het landschap. Zangvogels krijgen een kans om in het struweel te nestelen. We stimuleren de beleving van het landschap door mensen op excursie mee te nemen. Wie wil kan de handen uit de mouwen steken bij het onderhoud van de in totaal 24 struweelhagen.

Groei en bloei

Een extensiever maai- en begrazingsbeheer op de dijken moet leiden tot een rijker insectenleven en rust gedurende het broedseizoen. De veldmuizenpopulatie op de slaperdijken zal groeien, waardoor er meer voedsel beschikbaar komt voor muizeneters bij uitstek als blauwe kiekendief, velduil en ruigpootbuizerd. Het voedselaanbod wordt vergroot doordat boeren vogelakkers aanleggen langs de dijken: optimaal foerageergebied voor deze roofvogels. Wat het effect is van deze maatregelen volgen we nauwgezet. In dit artikel in Nature Today lees je meer over de uitvoering en de tussentijdse bevindingen.

Pilotresultaten zeer hoopgevend

Van 2020 – 2022 liep dit pilotproject i.s.m. Grauwe Kiekendief-Kenniscentrum Akkervogels en Vogelbescherming Nederland. De resultaten hiervan zijn zeer hoopgevend. Relatief kleine ingrepen, maar na twee jaar monitoren zien we een groot resultaat. Het aantal muizen, broedvogels en insecten in dijkvakken die in ons project meedraaiden is toegenomen. 

Het pilotproject is financieel gesteund door het Waddenfonds, Tides Foundation en Bettie Wiegman Fonds.

Vervolgproject “Rijke Dijken van Lauwerszee tot Dollard tou”

Na het geslaagde pilotproject ‘Natuurrijke Slaperdijken Groningen’ gaan we aan de slag met het vervolgproject. We richten ons hierbij op het verbeteren van de ecologische kwaliteit van het netwerk van dijken in het Oldambt. Lees meer over het vervolgproject op de projectpagina.