Projecten biodiversiteit

Rijke Dijken van Lauwerszee tot Dollard tou

Struweelvak

Na het geslaagde pilotproject ‘Natuurrijke Slaperdijken Groningen’ gaan we aan de slag met het vervolgproject. We richten ons hierbij op het verbeteren van de ecologische kwaliteit van het netwerk van dijken in het Oldambt.

Wat gaan we doen?

Over de duur van twee jaar (2023-2024) willen we samen met Grauwe Kiekendief-Kenniscentrum Akkervogels:

  1. De huidige kwaliteit van de dijken in het Oldambt in kaart brengen. We kijken naar dijkeigenschappen zoals bodemreliëf, vegetatiestructuur en de aanwezigheid van (solitaire) bomen en struiken.
  2. Op basis van de inventarisatie formuleren we mogelijke eindbeelden.
  3. We onderbouwen de ecologische kwaliteitsscore aan de hand van waarnemingen aan biodiversiteit. Hierbij kijken we naar zes belangrijkste soortgroepen: boerenlandvlinders, hommels, veldsprinkhanen, mieren, loopkevers, broedvogels en (vaat)planten.
  4. We onderhouden het aangeplante struweel van het pilotproject ‘Natuurrijke Slaperdijken Groningen’ in 16 vakken in het Oldambt. We doen dit door het tweejaarlijks vrij te zetten en waar nodig extra aan te planten.
  5. We waarborgen het beheer van de struweelvakken voor de toekomst. Dit doen we door middel van het werven en ondersteunen van vrijwilligers.
  6. We bieden een loket voor boeren en andere eigenaars/beheerders om te adviseren over het verbeteren van het beheer.
  7. We volgen de ontwikkeling van de biodiversiteit in de dijkvakken van de deelnemers. We monitoren daarbij de soortgroepen zoals genoemd in punt 3.

Vrijwilliger worden?

Ben je geïnteresseerd in de slaperdijken en zou je wel aan de slag willen als vrijwilliger in dit project? Voor meer informatie en aanmelden mail je Jelinda van den Hoven via vrijwilliger@landschapsbeheergroningen.nl of 050 - 534 51 99.

Samen met Grauwe Kiekendief

In dit project werken we samen met Grauwe Kiekendief-Kenniscentrum Akkervogels. Het project wordt financieel gesteund door de Regio Deal Natuurinclusieve Landbouw.

Meer weten?

Mail projectleider Sandra Janssen via s.janssen@landschapsbeheergroningen.nl.