Zorg voor het landschap

Landschapsbeheer Groningen maakt zich sterk voor behoud en ontwikkeling van het streekeigen cultuurlandschap. We zetten ons in voor haar schoonheid, de grote variëteit aan planten en dieren en de rijke cultuurhistorie.

Dorpen in het landschap

Opening Groeneommetje Zuidwolde 0288 250519 6497

De provincie Groningen heeft prachtige dorpen met een rijke historie. Er zijn diverse dorpstypen te onderscheiden met elk kun eigen kenmerken en identiteit. Veel dorpen hebben hun historische structuur en karakteristieke kenmerken goed weten te behouden. Ze vertellen ons een verhaal over de ontstaansgeschiedenis van het landschap en de ontwikkeling door de jaren heen. Dit is een kwaliteit die we moeten koesteren en benutten. In een mooi landschap waar de geschiedenis van de streek te herkennen is voelen mensen zich thuis. Het zorgt bovendien voor een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor nieuwe bewoners en bedrijven en trek bezoekers en toeristen aan. Hierdoor wordt de leefbaarheid en de economische ontwikkeling gestimuleerd.

Karakter behouden

Landschapsbeheer Groningen wil samen met bewoners, overheden en maatschappelijke organisaties de ruimtelijke kwaliteit en de leefbaarheid in de dorpen versterken. Dit doen we door het eigen karakter van de dorpen te behouden en te versterken. Het karakter van een dorp wordt in hoge mate bepaald door de dorpsstructuur, het groen en water en het cultureel erfgoed. We richten ons daarom op het behouden en versterken van deze kenmerken en de beleefbaarheid ervan. Concreet valt te denken aan het uitvoeren van groenplannen, herstel van historische borg- en kerkterreinen, aanleggen van dorpsommetjes of de inrichting van ontmoetingsplekken zoals dorpspleinen en dorpstuinen.

Samen met de bewoners

We werken van onderop. Bewoners kunnen zelf plannen indienen voor hun dorp. Vervolgens bieden we ondersteuning bij de uitwerking en uitvoering van de plannen. Deze werkwijze passen we ook toe binnen het programma Dorpsvisies en Landschap, onderdeel van het leefbaarheidsprogramma Kansrijk Groningen. In 14 dorpen voeren we dorpsplannen uit die zijn opgesteld door bewoners. De projecten zijn divers: er wordt gewerkt aan cultuurhistorische terreinen, dorpsommetjes, dorpspleinen, natuurspeelplaatsen, wierden, dorpsentrees, dorpstuinen en de versterking van het groen en de biodiversiteit. Een beeldverslag van dit programma is hier te lezen >>

Het programma Dorpsvisies en Landschap wordt eind 2020 afgerond. Er zijn de afgelopen jaren mooie resultaten bereikt en de projecten maken veel enthousiasme los bij de dorpsbewoners. En door gezamenlijk aan de plannen te werken ontstaat er meer onderlinge verbondenheid in het dorp, waardoor de leefbaarheid wordt vergroot. Daarnaast geeft de evaluatie van het Sociaal Planbureau Groningen aan dat het programma een stevige impuls heeft gegevens aan de kwaliteit van het landschap. We geven daarom graag een vervolg aan dit programma binnen het Nationaal Programma Groningen.