Projecten beplanting

Projecten Beplanting

Wij zorgen door aanplant, herstel, beheer en onderhoud dat het karakteristieke Groningse cultuurlandschap behouden blijft. Je kunt bij ons terecht met vragen over alle groene landschappelijke elementen; laanbomen, struwelen, houtwallen, houtsingels, elzensingels, hagen, (dorps)bossen, fruitbomen, klimaatbossen, tinyforest, agroforestry, voedselbossen, solitaire bomen, enz.

Herstel houtsingels in het Zuidelijk Westerkwartier

Met het project 'Herstel houtsingels in het Zuidelijk Westerkwartier' werkt Landschapsbeheer Groningen samen met Collectief Groningen West aan het behoud van de houtsingelstructuur in het Zuidelijk Westerkwartier. De ambitie is om 75 kilometer elzensingel en houtsingel te herstellen. Aanleiding van het project Het kleinschalige houtsingellandschap in het Zuidelijk Westerkwartier is een uniek cultuurlandschap. Naast de grote cultuurhistorische en recreatieve waarde zijn de singels belangrijk voor de biodiversiteit. De laatste decennia is het houtsingellandschap onder druk komen te staan ​​doo…

Herstel Houtwallen en Hagen Haren

Het buitengebied Gorecht bij Haren karakteriseert zich door de haag- en houtwallen. Een bijzonder Gronings landschapselement dat we graag in stand gehouden en versterken. Met dit project herstellen en behouden we de identiteit van het landschap op een duurzame manier. In totaal gaan we 3300 meter houtwal en 1300 meter scheerhaag herstellen of nieuw aanleggen. Bij de houtwallen gaat het om herstel of aanleg van het wallichaam en de aanplant van bomen en struiken hierop. Bij de meidoornhagen gaat het om de aanleg van nieuwe hagen, op de plek waar ze van oudsher voorkomen. Denk aan de randen van…

Omvorming bosjes in Noord- en Midden-Groningen

In maart 2019 is gestart met de herplant in dorps- en ruilverkavelingsbossen in Noord- en Midden-Groningen. Verspreid over 34 locaties wordt in 4 jaar in totaal circa 60 hectare bos opnieuw ingeplant in de dorpsbossen waar essen zijn weggehaald in verband met de essentaksterfte. Het doel is een gevarieerd bos met een bos-mantel-zoom opbouw. De essentaksterfte is een agressieve schimmelziekte waarvan de essen niet meer herstellen. De bomen die zijn aangetast moeten worden gekapt. Maar bos blijft bos, dus er worden weer nieuwe bomen geplant. Door de keuze van verschillende en gebiedseigen soort…

Gebiedsaanpak Landschap Gorecht

In het buitengebied van Haren is afgelopen jaren met veel succes gewerkt aan het herstellen van houtwallen en hagen. Ruim 4600 meter houtwal en haag is hersteld of opnieuw aangelegd. Vanwege het succes en het brede draagvlak wordt een vervolg gegeven om het landschap in het Gorecht verder te versterken. Kleinschalig en van hoge kwaliteit 'Gebiedsaanpak Landschap Gorecht' is een pilot waar grondeigenaren, bewoners, vrijwilligers, professionals en werkzoekenden zorgen voor het beheer van de houtwallen, meidoornhagen en natte landschapselementen in het Gorecht. De zorg om de kwaliteit van het l…

Bomen voor koeien

De campagne Bomen voor Koeien is een initiatief van Stichting wAarde, LandschappenNL en Vroege Vogels. Samen zetten wij ons in voor een mooi en diervriendelijk landschap met luwteplaatsen en schaduwplekken voor vee. Bomen voor koeien Vroeger stonden in ieder weiland heggen, bosjes en mooie oude bomen. Rond het middaguur kon je de koeien, schapen en paarden vredig in de schaduw hun ‘siësta’ zien houden. Tegenwoordig zie je bijna alleen nog kale grasvlaktes. Veel dieren hebben hieronder te lijden. Tal van prachtige bomen en struiken, die van oudsher in Nederland voorkwamen, zijn bijna uitgesto…

Bomen in het Waddenlandschap

Het Wierdenland en de Waddenkust vormen samen het Waddenlandschap van Groningen. Een zeer uitgestrekt landschap met rijke cultuurhistorie. Een gebied met grootschalige open polders, parallelle dijken en wegen, dijkdorpen en grote boerderijen. Bomen spelen in dit gebied een belangrijke rol. Ze zorgen voor contrast tussen openheid en beslotenheid en accentueren bijzondere plekken zoals monumentale boerderijen, borgen, kerkterreinen en begraafplaatsen. Een groot deel van de bomen in dit gebied bestaat uit iepen en essen. Beide soorten gedijen goed op de kleigrond en zijn bestand tegen de zeewind…

Erfbeplanting in Zuid- en Oost-Groningen

In het landelijk gebied van de provincie Groningen zijn erven van grote waarde. Het erf vertelt het verhaal van het landschap en vormt hier een afspiegeling van. Bovendien heeft zij een belangrijke betekenis voor planten en dieren en daarmee voor de biodiversiteit. Jij kunt met het uitbreiden en versterken van je erf hieraan bijdragen. Vergroenen van de provincieHet uitbreiden en versterken van groene erven levert ook een belangrijke bijdrage aan de klimaatopgaven in onze provincie. De provincie heeft daarin als doel gesteld om de komende 10 jaar enorm te vergroenen. Met het…

Plan Boom

Samen planten we 10 miljoen bomen voor een groener, gezonder en mooier Nederland. En iedereen kan meedoen!