Zorg voor het landschap

Landschapsbeheer Groningen maakt zich sterk voor behoud en ontwikkeling van het streekeigen cultuurlandschap. We zetten ons in voor haar schoonheid, de grote variëteit aan planten en dieren en de rijke cultuurhistorie.

Projecten

Herstel houtsingels in het Zuidelijk Westerkwartier

Met het project 'Herstel houtsingels in het Zuidelijk Westerkwartier' werkt Landschapsbeheer Groningen samen met Collectief Groningen West aan het behoud van de houtsingelstructuur in het Zuidelijk Westerkwartier. De ambitie is om 75 kilometer elzensingel en houtsingel te herstellen voor de zomer van 2022. Aanleiding van het project Het kleinschalige houtsingellandschap in het Zuidelijk Westerkwartier is een uniek cultuurlandschap. Naast de grote cultuurhistorische en recreatieve waarde zijn de singels belangrijk voor de biodiversiteit. De laatste decennia is het houtsingellandschap onder dr…

Herstel Houtwallen en Hagen Haren

Het buitengebied Gorecht bij Haren karakteriseert zich door de haag- en houtwallen. Een bijzonder Gronings landschapselement wat door Landschapsbeheer Groningen in stand gehouden en versterkt wordt. Met dit project wordt de identiteit van het landschap hersteld en duurzaam behouden. In totaal worden 3300 meter houtwal en 1300 meter scheerhaag hersteld of nieuw aangelegd. Bij de houtwallen gaat het om herstel of aanleg van het wallichaam en de aanplant van bomen en struiken hierop. Bij de meidoornhagen gaat het om de aanleg van nieuwe hagen, waar ze van oudsher voorkomen (zoals de randen van d…

Omvorming bosjes in Noord- en Midden-Groningen

In maart 2019 is gestart met de herplant in dorps- en ruilverkavelingsbossen in Noord- en Midden-Groningen. Verspreid over 34 locaties wordt in 4 jaar in totaal circa 60 hectare bos opnieuw ingeplant in de dorpsbossen waar essen zijn weggehaald in verband met de essentaksterfte. Het doel is een gevarieerd bos met een bos-mantel-zoom opbouw. De essentaksterfte is een agressieve schimmelziekte waarvan de essen niet meer herstellen. De bomen die zijn aangetast moeten worden gekapt. Maar bos blijft bos, dus er worden weer nieuwe bomen geplant. Door de keuze van verschillende en gebiedseigen soort…

Gebiedsaanpak Landschap Gorecht

In het buitengebied van Haren is afgelopen jaren met veel succes gewerkt aan het herstellen en aan van houtwallen en hagen. Ruim 4600 meter houtwal en haag is of opnieuw aangelegd. Vanwege het succes en het brede draagvlak wordt een vervolg gegeven om het landschap in het Gorecht verder te versterken. Kleinschalig en van hoge kwaliteit 'Gebiedsaanpak Landschap Gorecht' is een pilot waar grondeigenaren, bewoners, vrijwilligers, professionals en werkzoekenden zorgen voor het beheer van de houtwallen, meidoornhagen en natte landschapselementen, zoals poelen, in het Gorecht. De zorg om de kwalit…

Bomen voor koeien

De campagne Bomen voor Koeien is een initiatief van Stichting wAarde, LandschappenNL en Vroege Vogels. Samen zetten wij ons in voor een mooi en diervriendelijk landschap met luwteplaatsen en schaduwplekken voor vee. Bomen voor koeien Vroeger stonden in ieder weiland heggen, bosjes en mooie oude bomen. Rond het middaguur kon je de koeien, schapen en paarden vredig in de schaduw hun ‘siësta’ zien houden. Tegenwoordig zie je bijna alleen nog kale grasvlaktes. Veel dieren hebben hieronder te lijden. Tal van prachtige bomen en struiken, die van oudsher in Nederland voorkwamen, zijn bijna uitgesto…

Bomen in het Waddenlandschap

Het Wierdenland en de Waddenkust vormen samen het Waddenlandschap van Groningen. Een zeer uitgestrekt landschap met rijke cultuurhistorie. Een gebied met grootschalige open polders, parallelle dijken en wegen, dijkdorpen en grote boerderijen. Bomen spelen in dit gebied een belangrijke rol. Ze zorgen voor contrast tussen openheid en beslotenheid en accentueren bijzondere plekken zoals monumentale boerderijen, borgen, kerkterreinen en begraafplaatsen. Een groot deel van de bomen in dit gebied bestaat uit iepen en essen. Beide soorten gedijen goed op de kleigrond en zijn bestand tegen de zeewind…